Aktualności, najnowsze informacje, wiadomości, którymi chcemy się podzielić ...Aktualności (data aktualizacji 20.06.2020)NOWE ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO


z 18.06.2020


1. W związku z pojawiającymi się - w szeroko pojętej przestrzeni społeczno-kościelnej - zakażeniami koronawirusem i zachorowaniem na Covid-19, mając na uwadze zdrowie i życie wiernych, których otaczamy duszpasterską troską, oraz duszpasterzy, zwracam się do wszystkich z serdecznym apelem o konsekwentne i wytrwałe stosowanie się do zaleceń sanitarnych. Aktualnie chodzi o zasłanianie ust i nosa. Wskazanie to obowiązuje wszystkich uczestników liturgii z wyjątkiem celebransów. Przypominając zaś Zarządzenie z dnia 28 maja br., nadal zalecam wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę, a celebransom tę formę jej udzielania (p. 2), o czym duszpasterze powinni systematycznie informować.

2. W związku z przypadkami zachorowania duchownych na Covid-19 i orzeczeniem wobec nich kwarantanny, zarządzam co następuje:

- stwierdzenie zakażenia i orzeczenie kwarantanny wobec duchownego i jego najbliższych współpracowników - podjęte przez kompetentne służby sanitarne (Sanepid) - skutkuje w trybie natychmiastowym poddaniem się wskazaniom służb sanitarnych i koniecznością zgłoszenia tego faktu do dyrektora Wydziału Duszpasterstwa;

- w razie nakazu okresowego zamknięcia parafialnego kościoła, wiernym tej parafii udzielam dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. Równocześnie zachęcam, aby w miarę możliwości uczestniczyli we Mszy św. w kościołach parafii sąsiednich lub przeżywali Mszę św. dzięki transmisjom;

- po uzyskaniu zgody Sanepidu na ponowne otwarcie kościoła, należy bezzwłocznie udostępnić świątynię wiernym i podjąć sprawowanie sakramentów przez duszpasterzy nie objętych kwarantanną (np. księża z dekanatu).


Bracia i Siostry!

W czasie zmagania się z zagrożeniami związanymi z trwającym stanem epidemicznym, szczególnego znaczenia w relacjach społecznych nabiera zasada solidarności, która konkretyzuje się poprzez budowanie wzajemnych więzi, gesty pomocy, przyjaźni i miłości społecznej. Wyjątkową formą solidarności jest modlitwa, przede wszystkim udział we Mszy Świętej.

Wyrażając radość ze zniesienia limitu wiernych mogących uczestniczyć w zgromadzeniach religijnych, serdecznie zachęcam i zapraszam do udziału w Wielkiej Tajemnicy Wiary, która daje życie. Bądźmy wierni niedzielnej Eucharystii i świętowaniu niedzieli jako dnia Boga i człowieka!

Wszystkich serdecznie zachęcam do wytrwałej modlitwy. Wołajmy nieustannie: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny - zmiłuj się nad nami!

Zgodnie z dotychczasową praktyką Zarządzenie należy umieścić w gablotce i na głównej stronie internetowej parafii.


Zarządzenie Arcybiskupa Katowickiego z 28 maja 2020. Zapraszamy do zapoznania się z tekstem zarządzenia.

SZCZEGÓŁOWE ZARZĄDZENIA ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO NA CZAS PANDEMII COVID-19


4 maja Arcybiskup Katowicki wydał zarządzenie odnośnie do sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w województwie śląskim i w archidiecezji katowickiej
Zapraszamy do zapoznania się z tekstem zarządzenia.

APEL ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO Z OKAZJI ŚWIĘTA ŚW. JÓZEFA, ROBOTNIKA


Zapraszamy do zapoznania się z tekstem apelu.

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ


w związku z częściową zmianą regulacji prawnych dotyczących uczestnictwa wiernych w kulcie religijnym


1. Obowiązują nadal poprzednio wydane akty prawne Metropolity Katowickiego związane z ogłoszeniem stanu epidemicznego i odnośnie do sprawowania posługi duszpasterskiej – vide Zarządzenie z dnia 25 marca br. nr VAI-22/20 – z wyjątkiem poniższego, które wchodzi w życie od poniedziałku 20 kwietnia br.:

a. przywracamy w kościołach i kaplicach parafii archidiecezji katowickiej celebrowanie w niedziele i dni powszednie Mszy św. według stałego harmonogramu (...) z zachowaniem zasady wskazanej przez władzę państwową

W związku z rozporządzeniem władz państwowych i Ks. Abp. Wiktora Skworca w naszym kościele od dn. 17.05.2020 (niedziela) w mszach św. może uczestniczyć max. 120 wiernych.

b. w związku z tym, należy zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni przestrzeni kościoła. Troska o przestrzeganie wymienionych norm sanitarnych spoczywa na proboszczu / administratorze parafii.

2. Przypominam, że dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania. Zachęcamy więc wiernych do korzystania z telewizyjnych, radiowych i internetowych transmisji Mszy św. i nabożeństw, w tym do codziennej modlitwy różańcowej o godz. 20.30.

Prośmy wspólnie o ustanie pandemii. Rozmodlona rodzina – razem uczestnicząca w transmitowanej Mszy św. lub nabożeństwie – staje domowym Kościołem, podstawowym ogniwem w rodzinie Kościoła.


† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita Katowicki


Zarządzenie arcybiskupa w związku z czasem epidemii

(opublikowane 28.03.2020)


W związku z pandemią koronawirusa Arcybiskup Metropolita Katowicki wydał zarządzenie odnośnie sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej w najbliższych tygodniach.

Zarządzenie dotyczy:

»  Dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.
»  Sakramentu pokuty i pojednania
»  Komunii świętej
»  Wielkiego Tygodnia/Triduum Paschalnego
»  Koncelebry
»  Uroczystości Pierwszej Komunii świętej
»  Pogrzebów


Zapraszamy do zapoznania się z pełnym tekstem zarządzenia.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PIELGRZYMCE MĘŻCZYZN I MŁODZIEŃCÓW DO SANKTUARIUM W PIEKARACH ŚLĄSKICH

Drodzy Bracia i Siostry!

Śpiewając podczas nabożeństw majowych Litanię loretańską, po każdym wezwaniu jednego z imion Matki Bożej powtarzamy prośbę: módl się za nami. Szczególnym świadectwem naszego przekonania o wstawiennictwie Maryi są pielgrzymki do miejsc Jej wielkiego orędownictwa. Serdecznie zapraszam wszystkich diecezjan na pielgrzymi szlak, wiodący do sanktuarium w Piekarach Śląskich, do duchowej stolicy Górnego Śląska. W ostatnią niedzielę maja, zgodnie z tradycją, zapraszam na spotkanie u Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej mężczyzn i młodzieńców.
Drodzy Bracia! W niedzielę, 26 maja, do modlitwy przed obliczem Matki Bożej Piekarskiej zaproszeni są ojcowie z synami, dziadkowie z wnukami, bo piekarska pielgrzymka trwa przez pokolenia i pokolenia łączy. Zapraszam mężczyzn zrzeszonych w ruchach i stowarzyszeniach katolickich, młodych, którzy przyjęli bierzmowanie i przygotowujących się do przyjęcia daru Ducha Świętego, uczniów i studentów, przedsiębiorców, pracodawców i pracowników wszystkich branż.
Szczegółowy program znajduje się na plakatach, na których określono również tegoroczny cel pielgrzymowania: Idziemy do Matki Bożej Piekarskiej „po moc Bożego Ducha”, który prowadzi i umacnia nas w codzienności. Po śpiewie Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP i modlitwie różańcowej o godz. 9:30 z bazyliki wyruszy procesja z obrazem Piekarskiej Pani na Kalwarię, gdzie po powitaniu Matki Bożej w piekarskim wizerunku zostanie wygłoszone tradycyjne słowo pasterskie, związane z aktualnymi sprawami religijno-społecznymi. Mszy św. będzie przewodniczył Nuncjusz Apostolski w Polsce. Homilię wygłosi Metropolita Krakowski, abp Marek Jędraszewski, co nawiązuje do tradycji udziału arcybiskupów krakowskich w piekarskiej pielgrzymce i podejmowaniu przez nich głoszenia słowa Bożego. Przewidziana jest również godzina ewangelizacji oraz nabożeństwo majowe.
Drodzy Młodzieńcy i Mężczyźni! Słowa z Dziejów Apostolskich, ukazujące rodzący się Kościół, który trwał „jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i braćmi Jego” (Dz 1,14), wskazują na ścisłą więź Maryi z Kościołem. Chcemy tę więź po raz kolejny zamanifestować na piekarskim wzgórzu. Liczę na inicjatywy rad duszpasterskich i obecność licznej reprezentacji każdej parafialnej wspólnoty. Przybywajcie, drodzy Bracia, „po moc Bożego Ducha”, potrzebną każdemu z nas w podejmowaniu i wypełnianiu codziennych obowiązków rodzinnych, zawodowych i stanowych.
Bracia i Siostry! Z radością pragnę poinformować, że Penitencjaria Apostolska przyznała odpust zupełny dla wiernych, którzy wezmą udział w pielgrzymce mężczyzn i młodzieńców, przy spełnieniu zwykłych warunków odpustu, do których należą: spowiedź sakramentalna, przyjęcie Komunii św. i modlitwa w intencjach papieskich. Osłabieni wiekiem i chorzy mogą również uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, gdy będą łączyć się duchowo ze zgromadzonymi na piekarskim wzgórzu, ofiarowując modlitwy, cierpienia i trudy własnego życia miłosierdziu Bożemu. Duchową łączność z pielgrzymką ułatwi transmisja w Telewizji Polonia, TVP Katowice, Radiu Katowice, Radiu eM i Radiu Piekary.
Na pielgrzymowanie do stóp Matki Bożej Piekarskiej z serca Wam błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.


† Wiktor Skworc
ARCYBISKUP METROPOLITA KATOWICKI

Katowice, 3 maja 2019 r.Ośrodek Rekolekcyjny EMAUS w Koniakowie zaprasza na Rekolekcje dla żon żyjących w separacji lub samotnie po rozwodzie które odbędą się w dniach 24-26 maja 2019 r.
Rekolekcje przeznaczone są dla kobiet żyjących samotnie na skutek rozwodu, separacji formalnej i nieformalnej lub przeżywających aktualnie kryzys rozpadu małżeństwa.
Jest to ważna forma wsparcia Kościoła Katolickiego dla kobiet, które pozostały samotne wskutek opuszczenia przez męża, wbrew obecnej modzie pragną pozostać wierne Bogu poprzez wierność w sakramencie małżeństwa, potrzebują umocnienia, odpoczynku i odpowiedzi na wiele ważnych dla siebie pytań.

Słowo Rady Stałej Komisji Episkopatu Polski przed wyborami do Europarlamentu

SŁOWO RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI PRZED WYBORAMI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Drodzy Siostry i Bracia,

W niedzielę 26 maja br. we wszystkich państwach tworzących Unię Europejską odbędą się wybory do jej Parlamentu. Od wyników tych wyborów będzie zależał nie tylko kształt polityczny, ale także duchowy Unii Europejskiej.
Polska należy do Unii od 2004 roku. Stało się to również dzięki osobistemu zaangażowaniu Ojca Świętego Jana Pawła II, który w członkostwie naszego państwa w tej instytucji dostrzegał nie tylko szansę na rozwój Polski pod względem materialnym i cywilizacyjnym, ale również szansę dla Unii, która będzie mogła czerpać z duchowego skarbca naszej Ojczyzny. W konsekwencji przed Europą otworzy to – jak często głosił to Papież – możliwość oddychania obydwoma płucami, a przez to trwania przy jej chrześcijańskich korzeniach.
Jeszcze na kilka lat przed wstąpieniem Polski do Unii, dnia 3 czerwca 1997 roku Jan Paweł II w obecności pięciu prezydentów państw Europy Środkowej i Wschodniej mówił w Gnieźnie: „Bez Chrystusa nie można budować trwałej jedności. Nie można tego robić, odcinając się od tych korzeni, z których wyrosły narody i kultury Europy i od wielkiego bogactwa minionych wieków. Jakże można liczyć na zbudowanie «wspólnego domu» dla całej Europy, jeśli zabraknie cegieł ludzkich sumień wypalonych w ogniu Ewangelii, połączonych spoiwem solidarnej miłości społecznej, będącej owocem miłości Boga?”
Mając na uwadze to papieskie nauczanie, lepiej możemy zdać sobie sprawę z tego, jak wielka odpowiedzialność na nas spoczywa w obecnym momencie naszej najnowszej historii. Dlatego bardzo zachęcamy Was, Drodzy Siostry i Bracia, do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego i głosowania zgodnego z właściwie ukształtowanym sumieniem.
Modląc się do Boga – za wstawiennictwem świętych Patronów Europy i Polski – o dobrą przyszłość Europy, a także o dobrą przyszłość naszej Ojczyzny, z serca Wam błogosławimy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Jasna Góra, 2 maja 2019 rokuAPEL METROPOLITY KATOWICKIEGO O MODLITWĘ ZA KOŚCIÓŁ W CHINACH

15 maja 2019 roku w naszym kościele młodzież z Brzezin Śląskich i Dąbrówki Wielkiej otrzymała sakrament Bierzmowania

KOMUNIKAT METROPOLITY KATOWICKIEGO O ŚWIĘCENIACH PREZBITERATU

Bracia i Siostry! Drodzy Diecezjanie!

Dzisiejszej niedzieli, która otwiera Tydzień Biblijny, Bóg wzywa nas do dawania dobrego świadectwa o swoim Synu, Jezusie. Aby świadectwo to było skuteczne i przekonujące dla dzisiejszego świata, potrzeba nam radykalnego oparcia się na słowie Bożym. Słowo pomaga nam stawać się świadkami, gdyż prowadzi do osobistego spotkania ze Zmartwychwstałym. Tak jak przemienił On Piotra, tak ma moc przemienić także każdego z nas w swojego świadka. Jezus Zmartwychwstały przychodzi do nas jak do swoich uczniów z pokarmem swojego Słowa i Ciała w Eucharystii. To uprzywilejowane miejsce i moment, w którym możemy Go spotkać. Tu jak Piotr słyszymy: „Pójdź za Mną”, czyli stań się moim apostołem, stań się moim świadkiem.
To wezwanie usłyszeli kiedyś Ci spośród nas, którzy przez przyjęcie przed rokiem święceń diakonatu przygotowywali się do prezbiteratu. Ukończyli czas próby, okres studiów teologicznych i czas formacji. Przełożeni Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego, wychowawcy i profesorowie z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, proboszczowie wraz ze wspólnotami parafialnymi wydali o nich dobre świadectwo. Tym samym droga do przyjęcia święceń przez dziewięciu diakonów jest otwarta. W najbliższą sobotę, 11 maja, o godz. 10.00 w katowickiej katedrze zostaną im udzielone święcenia prezbiteratu.
Do udziału w uroczystości święceń serdecznie zapraszam rodziny i wszystkich diecezjan z parafii pochodzenia i praktyk duszpasterskich diakonów. Zapraszam również młodzież: służbę liturgiczną, członków ruchów i stowarzyszeń kościelnych.
Nowo wyświęceni kapłani zostaną przedstawieni Kościołowi katowickiemu podczas zbliżającej się pielgrzymki do Piekar Śl., która odbędzie się tradycyjnie w ostatnią niedzielę maja. Już dziś gorąco zapraszam mężczyzn i młodzieńców do udziału w tym wielkim spotkaniu u Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej!
Dzisiaj kandydaci do święceń rozpoczynają swoje rekolekcje. Serdecznie proszę o otoczenie ich intensywną modlitwą. Wołajmy też wytrwale do Pana żniwa, aby posłał kolejnych robotników na swoje żniwo! By tak jak Piotr usłyszeli: „Pójdź za Mną”.
Z pewnością wielu powołanych znajduje się w grupie tegorocznych maturzystów. Dlatego w tym czasie wspierajmy na modlitwie wszystkich zdających egzaminy maturalne, aby w dojrzały sposób rozeznali swoje życiowe powołanie, a powołani do służby Bożej mieli odwagę pójść za głosem wzywającego ich Pana.

Wszystkim zgromadzonym na niedzielnej Eucharystii udzielam pasterskiego błogosławieństwa: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

† Wiktor Skworc
ARCYBISKUP METROPOLITA KATOWICKI

Katowice, 29 kwietnia 2019 r.

15 grudnia 2018 w Bazylice Piekarskiej od 10.00 rozpocznie się czuwanie modlitewne "Modlitwa u Matki Boskiej Piekarskiej"
KOMUNIKAT ARCYBISKUPA METROPOLITY KATOWICKIEGO O ŚWIĘCENIACH BISKUPICH


Siostry i Bracia! Drodzy Diecezjanie!

W najbliższą środę 12 września, w uroczystość Matki Bożej Piekarskiej, o godz. 12, w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach ksiądz prałat Grzegorz Olszowski przyjmie przez moją posługę święcenia biskupie. Współkonsekratorami będą: nuncjusz apostolski w Polsce, Arcybiskup Salvatore Pennacchio oraz Arcybiskup Senior Damian Zimoń.
Ponownie zapraszam na tę uroczystość wiernych świeckich, osoby konsekrowane i duchowieństwo, zwłaszcza wiernych z parafii pochodzenia nominata – św. Wojciecha w Mikołowie i z parafii św. Antoniego z Padwy w Rybniku, w której do dnia ogłoszenia papieskiej nominacji pełnił urząd proboszcza. Zaproszenie kieruję również do środowisk jego dotychczasowego posługiwania, w tym do Ruchu Światło-Życie i czcicieli Matki Bożej. Zachęcam również do duchowej i modlitewnej łączności z kościołem katedralnym w godzinie święceń biskupich, którą ułatwi transmisja radiowa naszego Radia eM.
Proszę całą archidiecezjalną wspólnotę o modlitwę w intencji Biskupa Nominata; prośmy dla niego o moc i światło Ducha Świętego, aby sprostał zadaniom, jakie Boża Opatrzność przed nim postawi. Posługę̨ nowego biskupa zawierzamy opiece Matki Bożej Piekarskiej, Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, a także świętych patronów, których nominat wpisał w swój herb biskupi: św. Grzegorza Wielkiego, św. Wojciecha i św. Antoniego z Padwy.
Hasłem posługi nowego biskupa pomocniczego naszej archidiecezji są słowa pochodzące z zakończenia hymnu o uniżeniu i wywyższeniu Jezusa z Listu św. Pawła do Filipian: Ku chwale Boga Ojca. Niech zatem cała pasterska posługa biskupa Grzegorza będzie wytrwałą realizacją obranych słów.
Wszystkich zgromadzonych na niedzielnej Eucharystii pozdrawiam i zachęcam do modlitwy za Ojca Świętego Franciszka, któremu dziękujemy za dar nowego biskupa pomocniczego. Z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa.


† Wiktor Skworc
ARCYBISKUP METROPOLITA KATOWICKI
Katowice, 05 września 2018 r.Apel Zespołu Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski na sierpień - miesiąc trzeźwości 2018.
W trosce o trzeźwość Polaków zespół Apostolstwa Trzeźwości przy KEP ogłosił Narodowy Program Trzeźwości oraz proponuje 100 dni abstynencji na stulecie odzyskania niepodległości.
Zapraszamy do zapoznania się z pełnym tekstem apelu.Komunikat Metropolity Katowickiego w związku z koronacją obrazu Matki Bożej Mikołowskiej, Matki Miłosierdzia w bazylice św. Wojciecha w Mikołowie.
W niedzielę 5 sierpnia w Mikołowie, w bazylice św. Wojciecha odbędzie się koronacja obrazu Matki Bożej Mikołowskiej, Matki Miłosierdzia.
Zapraszamy do zapoznania się z informacją na ten temat.Informacja Akcji Katolickiej, dotycząca przeznaczenia środków zebranych w czasie letnich spotkań na ogrodzie Farskim

21 stycznia 2018 roku Akcja katolicka Parafii NSPJ w Brzezinach Śląskich przekazała następującą informację:

Podczas organizowanych latem przez Akcję Katolicką spotkań przy kawie i herbacie na farskim ogrodzie i w czasie pikniku rodzinnego zebraliśmy 1000 zł. Z tej kwoty 500 zł przekazaliśmy księdzu z Władykaukazu, który głosił u nas Słowo Boże. Pozostałe 500 zł przeznaczyliśmy na ufundowanie 5 paczek dla osób uboższych z naszej dzielnicy. Paczki wręczyliśmy w okresie przedświątecznym.
Za wszystkie ofiary składane w czasie naszych spotkań serdecznie dziękujemy.

Piekarskie Betlejem czeka na gości

Przed nami wyjątkowy czas Bożego Narodzenia. W Piekarach Śląskich wielu nie wyobraża sobie świąt bez „Piekarskiego Betlejem”, które od lat stało się już nieodzowną częścią tego okresu. Piękno i atmosfera miejsca przyciąga co roku rzesze odwiedzających. Nasze Betlejem znane jest nie tylko piekarzanom, a na Rajskim Placu z roku na rok spotkać można coraz więcej pielgrzymów z całego regionu.

Wielu zapyta, co nowego w tegorocznej szopce? O jednym możemy zapewnić, atrakcji na pewno nie zabraknie. Organizatorzy starają się, aby każdego roku piekarska ekspozycja była trochę inna. Zeszłoroczne przedstawienie górniczej pracy ze wzruszeniem wspominali górniczy emeryci i wszyscy związani współcześnie z pracą pod ziemią.
Co w tym roku? Nieodzowną częścią Śląska było i jest rolnictwo. Nim przecież wyrosły górnicze szyby, wielkie kopalnie, zakłady pracy oraz ogromne blokowiska życie toczyło się na wsi, a nasi przodkowie trudnili się pracą na roli. Chcemy w tym roku przybliżyć tę ważną dla naszego regionu tematykę. Każdorazowe przygotowanie „Piekarskiego Betlejem”, które w jednym ze swoich celów ma ocalić od zapomnienia dawny Śląsk, przypomina, że z roku na rok jest coraz trudniej. Wielu ludzi pozbywa się „staroci”, które jeszcze niedawno w domach naszych przodków były czymś powszechnym. Także tradycyjne rolnicze sprzęty dziś należą już do rzadkości i trzeba wiele starań, by znaleźć to bez czego śląska wieś kiedyś nie mogłaby istnieć.

W szopce nie zabraknie zapowiedzi tego co czeka nas w najbliższym czasie. Rok 2018 będzie w naszym sanktuarium wyjątkowy. Przeżywać bowiem będziemy 700 lat konsekracji pierwszego kościoła p.w. św. Bartłomieja Apostoła. Pierwszy drewniany kościół konsekrowany został w 1318 roku. To ważna rocznica dla każdej parafii. Oznacza bowiem początek wspólnoty, punkt odniesienia, a także siłę tradycji kultywowanej od pokoleń. Postaramy się pokazać miejsca i osoby bez których nie byłoby znanego nam dzisiaj sanktuarium.

Piekarskiego Betlejem nie byłoby bez zaangażowania całego zastępu wolontariuszy. Bez wątpienia największy wkład w to dzieło należy do „Mężczyzn św. Józefa”, którzy od początku listopada trudzą się nad budową pomieszczeń gdzie powstaną świąteczne ekspozycje. Same postawienie budynków zajmuje sporo czasu. Nie lada wyzwanie to także praca dekoracyjna, którą wykonuje młodzież, a także dorośli. Udało nam się poddać konserwacji figury, będące niegdyś częścią tzw. „Panoramy Tysiąclecia”. Trwająca od kilku lat renowacja pozwoliła przywrócić figurom dawny blask. W tegorocznej szopce znajdziemy również odniesienia do innych części naszego regionu. Ma to przypominać, że Śląsk to ogromne bogactwo kultury i tradycji. Jak co roku na najmłodszych czekać będą zwierzęta. To już stała atrakcja „Piekarskiego Betlejem”.

„Piekarskie Betlejem” to jednak nie tylko żywa i ruchoma szopka. W okresie bożonarodzeniowym w dniach 26.12-28.01 czeka nas wiele koncertów kolędowych, które jak można było się przekonać w latach ubiegłych brzmią wyjątkowo w świątecznej scenerii Rajskiego Placu. W tym roku czeka nas znacznie więcej spotkań, gdzie będzie można nie tylko posłuchać tradycyjnych kolęd, czy zobaczyć jasełka, ale także spróbować różnych smakołyków.

Nasza szopka pod gołym niebem to doskonałe miejsce, by na nowo uświadomić sobie tajemnicę Bożego Narodzenia. Tajemnicę przyjścia Chrystusa w zimnie ubogiej stajni, a jednocześnie wydarzenia, które zmieniło bieg historii ludzkości. Dzięki wyjątkowej regionalnej scenerii, to również przestrzeń, która zarówno dla młodego pokolenia, jak i dla starszych będzie podróżą w przeszłość – do Śląska zapomnianego, tego którego już coraz rzadziej spotkać można nawet w domach naszych dziadków. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia „Piekarskiego Betlejem” od Bożego Narodzenia, aż do ostatniej niedzieli stycznia w godz. 9.00 -18.30.

ks. Władysław Nieszporek

Więcej informacji na plakacie


Parafia Narodzenia NMP w Pszowie organizuje w czerwcu 2018 roku pielgrzymkę do Medugorie. Więcej informacji na plakacieW sobotę, 18 listopada 2017 roku naszą parafię - naszą kaplicę z relikwiami odwiedziła pielgrzymka ministrantów i Dzieci Bożych z s. Joanną i ks. K. Horowskim z parafii NMP Wspomożenia Wiernych z Katowice Wełnowca.• W kancelarii parafialnej można jeszcze nabyć książki "Sto lat Kościoła Parafialnego w Brzezinach Śląskich". Cena 40 zł.

Książka Sto lat kościała parafialnego w Brzezinach Śląskich Autor: Czesław Włoczek. Twarda oprawa, 296 stron.


27.02.2016 w naszej parafii odbyły się święcenia diakonatuW sobotę, 27.02.2016 o godzinie 10.00 w naszej parafii odbyły się święcenia diakonatu

Święcenia diakonatu przyjmą:
1. Tomasz Bieras z parafii św. Marii Magdaleny w Bielszowicach
2. Błażej Bryk z parafii św. Wojciecha w Radzionkowie
3. Łukasz Głąbik z parafii św. Michała Archanioła w Orzegowie
4. Mateusz Kempiński z tutejszej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brzezinach Śląskich
5. Mateusz Mnich z parafii św. Michała Archanioła w Michałkowicach
6. Łukasz Piper z parafii św. Barbary w Chorzowie
7. Piotr Sontag z parafii Ducha Świętego w Bytkowie

Święceń udzieli Biskup Adam Wodarczyk20.12.2015

KOMUNIKAT PO VIII SESJI PLENARNEJ II SYNODU ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ


Dwunastego grudnia br. odbyła się ósma sesja plenarna II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Zgromadzenie synodalne rozpoczęło obrady od ostatecznego głosowania nad dokumentami przygotowanymi przez Komisję ds. Duszpasterstwa Rodzin i Komisję ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego. Następnie zaprezentowane zostały zmiany w projektach Komisji ds. Duchowieństwa i Komisji ds. Powołań i Formacji do Prezbiteratu, sformułowane w oparciu o niektóre zgłoszone przez członków Synodu poprawki.
W dalszej części sesji odbyła się prezentacja i dyskusja nad dokumentami kolejnych dwóch komisji synodalnych: Komisji ds. Świeckich oraz Komisji ds. Katechezy i Wychowania Katolickiego. Pierwsza z nich podjęła tematy związane z formacją osób świeckich, a także ich zaangażowaniem w życie i działalność Kościoła. W dyskusji poruszano zwłaszcza problemy związane z proporcją pomiędzy zaangażowaniem świeckich w działalność „w świecie” a działalnością o charakterze apostolskim, ewangelizacyjnym. W nawiązaniu do drugiego z projektów poruszone zostały kwestie związane z nauczaniem religii w szkole i katechezą - zarówno dzieci, jak i osób dorosłych, sposobami współpracy parafii ze szkołami oraz formacją katechetów. Dyskusja dotyczyła zwłaszcza kwestii relacji między szkolnym nauczaniem religii a katechezą parafialną.
Kolejna, dziewiąta sesja plenarna odbędzie się 6 lutego 2016 r. i zaprezentowany zostanie na niej projekt Komisji ds. Duszpasterstwa Młodzieży. Bardzo prosimy o modlitwę w intencji wszystkich członków Synodu.
ks. Grzegorz Strzelczyk
Sekretarz II Synodu
Archidiecezji Katowickiej30.11.2015

Zaproszenie na adorację do kaplicy


W każdy pierwszy czwartek miesiąca Akcja Katolicka organizuje godzinną adorację w Kaplicy całodziennej adoracji im. Małgorzaty Marii Alacoque.

Zapraszamy wszystkich parafian na godzinę 19.00


25.10.2015

W A Ż N E I N F O R M A C J E - C M E N T A R Z


1. Zakup programu do administracji cmentarzy celem wprowadzenia danych do komputera, co ułatwi lokalizację miejsca pochówku osoby zmarłej i załatwienie spraw związanych z opłatami cmentarnymi.
2. Przeprowadzamy inwentaryzację drzew na cmentarzu w celu stopniowego przycięcia niektórych drzew i wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu zgodnie z decyzją uprawnionej do tego osoby i zgody z Urzędu Miasta. / Wiąże się to z dużymi nakładami finansowymi – taniej postawić płot betonowy niż wyciąć duże drzewo, do którego dodatkowo nie ma dostępu/.
3. Planujemy wycinkę drzew przy starym płacie za sektorem „F” i postawienie tam nowego płotu.
4. Na Uroczystość Wszystkich Świętych obok krzyża zostanie przygotowane miejsce na znicze – prosimy nie palić zniczy przed krzyżem na alejce, gdyż nie ma tam wtedy przejścia.
5. Zakupiliśmy nowe dodatkowe nagłośnienie na cmentarz, stare jest uszkodzone, a nagłośnienie używane na pielgrzymi ma swoje lata i też czasami zawodzi. Oba nagłośnienie będą mogły współgrać ze sobą co umożliwi lepsze nagłośnienie na cmentarzu i na innych procesjach – Boże Ciało, czy Droga Krzyżowa ulicami miasta.
6. Na czas nawiedzenia zmarłych na naszym cmentarzu w czasie Wszystkich Świętych wynajęliśmy kontener WC.18.10.2015

W niedzielę, 25 października 2015 odbędzie się w naszej parafii wprowadzenie relikwii ŚW. LUDWIKA I ZELII MARTIN – RODZICÓW ŚW. TERESY OD DZIECIATKA JEZUS / w łączności z Lisieux /04.10.2015
Dziewiętnastego września br. odbyła się piąta sesja plenarna II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Zgromadzenie synodalne rozpoczęło od ostatecznego głosowania nad dokumentem przygotowanym przez Podkomisję ds. Nowej Ewangelizacji.
Następnie odbyły się dyskusje nad projektami Komisji ds. Ekonomicznych i Komisji ds. Życia Konsekrowanego. W drugim tygodniu września odbyły się otwarte posiedzenia obu komisji, w których uczestniczyli także zainteresowani członkowie Synodu. Wniesione w ich trakcie poprawki były przedmiotem dyskusji podczas piątej sesji plenarnej.
W dalszej części sesji odbyła się prezentacja i dyskusja nad dokumentami kolejnych dwóch komisji synodalnych: Komisji ds. Duszpasterstwa Liturgicznego oraz Podkomisji ds. Głoszenia Słowa Bożego.
W pierwszym z projektów poruszone zostały kwestie sakramentów i sakramentaliów, roku liturgicznego, a także przestrzeni sakralnej oraz formacji liturgicznej. Zarządzenia i zalecenia rozwiązują także szczegółowe kwestie związane z powyższymi tematami, np. czas celebracji sakramentu pokuty, czy miejsce udzielania sakramentu Chrztu. Dyskusja w trakcie sesji skupiła się między innymi na kwestii funkcji liturgicznych, które można powierzać dzieciom.
Dokument Podkomisji ds. Głoszenia Słowa Bożego porządkuje różne kwestie dotyczące zarówno głoszących słowo - homilistów, rekolekcjonistów, jak i jego słuchaczy. Wśród zarządzeń i zaleceń znalazły się m.in. tematy dotyczące formacji głosicieli słowa, współpracy z zespołami rekolekcyjnymi czy też obecności wygłoszonego słowa w mediach.
Kolejna sesja plenarna, w czasie której zaprezentowane zostaną projekty Komisji ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego oraz Komisji ds. Duszpasterstwa Rodzin odbędzie się 17 października. Bardzo prosimy o modlitwę w intencji wszystkich członków Synodu.


Wyrokiem Sądu w Tarnowskich Górach otrzymaliśmy teren ogrodu. Ogród parafialny to niezwykłe miejsce w naszej parafii. To nie tylko obszar zieleni: trawa, krzewy drzewa. To nie tylko ławki, altanka i fontanna chociaż trzeba przyznać, że przez ostatnie lata ogród bardzo wypiękniał. Widać w nim efekt ciężkiej pracy wielu osób, szczególnie księdza Bogdana, bez którego na pewno ogród nie wyglądałby tak jak teraz.
Ogród jest miejscem z którego korzystają parafianie przy różnych okazjach. Na naszym ogrodzie odbywają się spotkania grup: Dzieci Marii, Ministrantów, Grupy Modlitewnej Ojca Pio i Akcji Katolickiej. Od kilku lat ogród parafialny jest miejscem tradycyjnego Festynu Parafialnego.
Ogród parafialny

Zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć z naszego ogrodu25.08.2015
W dniu 17 maja 2015 r została ogłoszona świętą palestyńska karmelitanka Maria od Jezusa Ukrzyżowanego. W Kościele znana jest z niezwykłości życia, charyzmatycznych darów i nabożeństwa do Ducha Świętego. Jej 33-letnia historia życia była wielkim pasmem Jego dotknięć.Maria Baouardy była dzieckiem wymodlonym w betlejemskiej grocie. Urodziła się 5 stycznia 1846 r. w I'billinie, w ówczesnej Palestynie. Jej matką była Libanka, a ojciec pochodził z Damaszku. Po ich śmierci zaopiekował się nią stryj, który pragnął wydać ją za mąż. Ona jednak myślała inaczej. W czasie kolacji zaręczynowej przyniosła na tacy swoje obcięte włosy i oświadczyła swój zamiar poświęcenia się służbie Bożej. Rozgniewany stryj zamknął ją w kuchni z niewolnicami. Z rozpaczy napisała list do swojego jedynego brata z prośbą o pomoc i zaniosła go do służącego stryja, który był muzułmaninem. Ten zaprosił ją do swego domu i zaproponował przejście na islam i małżeństwo. Gdy mu odmówiła, poderżnął jej gardło i porzucił na ulicy. Przeżyła. Od tego wydarzenia ukrywała się przed rodziną. Przeniosła się do Jerozolimy, a potem do Bejrutu, gdzie straciła wzrok, a później na nowo go odzyskała. Następnie wyjechała do Francji i wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Józefa w Capelette, jednak zakonnice, widząc, że jest obdarzona wieloma charyzmatami duchowymi... odesłały ją do domu. W 1867 r. wstąpiła do Karmelitanek Bosych w Pau. W jej osobie ujawniły się prawie wszystkie dary mistyczne, ze stygmatami, ekstazami, wizjami, proroctwami i lewitacjami włącznie. Z Francji wyruszyła do Indii, by założyć nowy klasztor. Tam też złożyła śluby wieczyste. Później powróciła do Ziemi Świętej. Tutaj pod jej kierownictwem powstał klasztor Sióstr Karmelitanek — w miejscu, gdzie ongiś Dawid został namaszczony przez Samuela. Zmarła 26 sierpnia 1878 r. Jan Paweł II ogłosił ją błogosławioną 13 listopada 1983 r.

Wprowadzenie relikwii Marii od Jezusa Ukrzyżowanego - Małej Arabki - wtorek, 25.08.201520 czerwca 2015 odbył się kolejny Festyn Parafialny parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brzezinach Śląskich. Wszyscy mamy jeszcze w pamięci przyjemne chwile, mniejsze i większe przyjemności, jakie dane nam było przeżyć w to sobotnie popołudnie.
Dla grupy organizatorów to szczególne uczucie. Zmęczenie, ale przede wszystkim poczucie, że kolejny raz wydarzyło się coś dobrego i że kolejny raz się udało.
Organizatorami festynu byli zgodnie z kilkuletnią tradycją Akcja Katolicka działająca w parafii i Dzielnicowy Dom Kultury w Brzezinach Śląskich. Wszystkimi sprawami związanymi z organizacją festynu zajęła się grupa ludzi, którym chciało się poświęcić trochę sił i prywatnego czasu żeby coś zrobić wspólnie i z korzyścią dla naszej dzielnicy, dla naszej lokalnej społeczności.
Sądząc po liczbie osób, która wzięła udział w festynie i po nastrojach uczestniczących osób imprezę można zaliczyć do udanych. Nawet chwilowe kaprysy pogody nie popsuły nam nastrojów.
Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji - występy artystyczne i zabawy dla dzieci. Samochód straży pożarnej był szczególnie ciekawy dla najmłodszych uczestników festynu. Było coś dla ducha i coś dla ciała. Napoje, ciasto, pączki, grochówka i kiełbaski z grilla były nie tylko smaczne, ale i w cenach na każdą kieszeń. Umożliwiła to niezwykła hojność naszych sponsorów. Wiele osób i firm wsparło festyn materialnie, fundując poczęstunek serwowany w czasie festynu, nagrody lub przekazując środki finansowe na organizację festynu. Liczba sponsorów przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów. Większość ofiarodawców wykazało się skromnością do tego stopnia, że nie chcieli, aby wymieniać ich z imienia i nazwiska. Możemy powiedzieć, że są to osoby, które spotykamy na co dzień, są to lokalni przedsiębiorcy, właściciele firm, sklepów. Z tym większą przyjemnością możemy korzystać z ich usług, robić u nich zakupy.
Naszymi gośćmi w czasie festynu byli Pani Prezydent Miasta Piekary Śląskie, księża naszej parafii, dyrektorzy placówek oświatowych, lokalni przedsiębiorcy i zwykli mieszkańcy Brzezin Śląskich. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie i wszyscy miło spędzili czas. Przez parę godzin tworzyliśmy niezwykłą atmosferę wzajemnej życzliwości, w której nieważne były jakiekolwiek różnice.
Jest czymś niezwykłym, że w tak małym środowisku jak Brzeziny Śląskie znalazło się aż tak dużo osób angażujących się w wydarzenia organizowane dla lokalnej społeczności. Festyn parafialny ma pod tym względem już trochę łatwiej, jest imprezą z kilkuletnią tradycją, cieszącą się dobrą opinią. Tym niemniej słowa podziękowania należą się wszystkim organizatorom, sponsorom i wszystkim osobom, które zechciały przyjść i wziąć udział w naszej imprezie. To Wy stworzyliście tę niezwykłą atmosferę, którą nie raz jeszcze będziemy wspominać. Mam nadzieję, że te miłe wspomnienia zachowacie Państwo do przyszłego roku i zechcecie być naszymi gośćmi również za rok.
AG
Masz pomysł, chcesz podzielić się ciekawą informacją, zauważyłeś błąd na stronie, skontaktuj się z administratorem strony

» t